BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 172/2022 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 18 października 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2022 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 18 października 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2022

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz.1079), § 5 ust. 2 pkt 8 i 15 załącznika do Zarządzenia 9/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka z. zm., art 31 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510, poz.1700) oraz art.53 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządzam co następuje:

§ 1

Upoważniam ŁUKASZA PAWLUCZUKA – kierownika referatu Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Hajnówka do:

 1. Podejmowania w moim imieniu czynności w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej:

  1. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego miasta,

  2. wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

 2. Stwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów z zakresu prowadzonych przez Urząd inwestycji w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 3. Podejmowania czynności w imieniu pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników referatu Budownictwa i Inwestycji w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych.

 4. Dokonywania zleceń w sprawach dotyczących: wtórników geodezyjnych.

 5. Podpisywania pism i zaświadczeń wychodzących na zewnątrz Urzędu w sprawach z zakresu działalności referatu, z wyłączeniem pism wymagających obligatoryjnie podpisu Burmistrza.

  § 2

Upoważnienie obowiązuje przez okres pełnienia funkcji kierownika referatu Budownictwa i Inwestycji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-10-18 14:31 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-10-18 14:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska