BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 170/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 października 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 170/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 października 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 170/2022

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia

8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu architektonicznego pn. "ART Time – otoczenie Hajnówki Centralnej” dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej organizowanego

w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia nr 98/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia

8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu architektonicznego pn. ,,ART TIME – otoczenie Hajnówki Centralnej” dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej organizowanego w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny” wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

3. Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 28.10.2022 r. do godziny 12.00 do: Urząd Miasta Hajnówka (Sekretariat, pok. 219) ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem:Zgłoszenie do konkursu ART TIME – Otoczenie Hajnówki Centralnej”.

  1. Pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną na adres

    e-mail: a.pacewicz@hajnowka.pl w terminie określonym w § 5 ust. 3. E-mail powinien być zatytułowany: „Zgłoszenie do konkursu ART TIME – Otoczenie Hajnówki Centralnej” i powinien zawierać:

  1. projekt w rozszerzeniu PDF, JPG lub PNG, w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi;

  2. plik tekstowy z danymi zgłaszającego tj. imię, nazwisko, kierunek studiów, semestr oraz numer telefonu i adres e-mail.”

  1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do dnia 11.11.2022 r. Kapituła konkursu ogłosi wyniki Konkursu.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-10-17 13:45 Autor: Anna Pacewicz Data publikacji: 2022-10-17 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska