BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 167/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres

od 01 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 8 i § 9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/213/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013r., poz. 2757) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam miesięczną wysokość stypendium szkolnego, na okres od 01 września 2022 r.

do 30 czerwca 2023 r. w granicach określonych w § 8 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (zwanego dalej Regulaminem przyznawania pomocy materialnej) w następujący sposób:

  1. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 160,00 zł
  2. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 150,00 zł
  3. przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 140,00 zł

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 października 2021r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od

01 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-03-07 09:43 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2023-03-07 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska