BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 164/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 164/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 164/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniająceg do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, prostuje się omyłkę pisarską w numerze zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka, który winien brzmieć: Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018 roku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 29 stycznia 2018 roku.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-01 11:09 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2019-04-01 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska