BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 159/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 74/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz określenia regulaminu jej pracy.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) i § 9 ust. 2 i 4 pkt 4 uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 105, poz.1918) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 74/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz określenia regulaminu jej pracy zmienionego zarządzeniem Nr 133/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 października 2018r. § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Natalia Tichoniuk - Radna Rady Miasta Hajnówka".

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-27 11:58 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2019-03-27 11:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska