BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 158/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 grudnia 2018r.

Zarządzenie Nr 158/2018

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie § 3 ust.4 uchwały Nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem nr 145/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2019 rok, w sposób następujący:

 1. w załączniku nr 1 do projektu uchwały – dochody budżetu miasta na 2019 rok- wprowadza się następujące zmiany:

  a) rozdz.60016§6330 – zmniejsza się o kwotę 2.114.987zł (dotacja z budżetu państwa),

  b) rozdz.80104§6207 – zwiększa się o kwotę 337.168zł (dofinansowanie z RPO WP ),

 2. w załączniku nr 2 do projektu uchwały – wydatki budżetu miasta na 2019 rok – wprowadza się następujące zmiany:

  a) rozdz.60016§6050 – zmniejsza się o kwotę 2.114.987zł, (przebudowa ul. Reja dofinansowanie z budżetu państwa))

  b) rozdz.60016§6050 – zwiększa się o kwotę 25.500zł

  b) rozdz.80104§6057 – zwiększa się o kwotę 337.168zł, §6059 – 144.500zł (realizacja projektu „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka”),

  c) rozdz.90004§6050 -zmniejsza się o kwotę 170.000zł

  d) rozdz.85230§3110 – zwiększa się o kwotę 25.000zł, rozdz.85295§3110- zmniejsza się o kwotę 25.000zł,

 3. w załączniku nr 3 do projektu uchwały – zadania inwestycyjne na 2019 rok- :

  a) w rozdz.60016 poz.5- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic dodaje się ul. Poranek, zwiększa się o kwotę o 25.500zł, ( po zmianach 225.500zł),

  b) rozdz.80104 dodaje się poz.18 -”Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka” 481.668zł,

Po wprowadzonych autopoprawkach budżet wynosi:

Dochody budżetu w wysokości 81.349.483 zł, z tego:

 • bieżące – 74.906.433zł,

 • majątkowe 6.443.050zł

Wydatki budżetu w wysokości 93.025.615 zł, z tego:

 • bieżące 70.749.078zł

 • majątkowe 22.276.537zł

Deficyt budżetu w wysokości 11.676.132zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-27 10:16 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-27 10:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska