BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ulicy Jutrzenki, oznaczoną numerem geodezyjnym 3159 o pow. 0,0950 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00025685/5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2022-09-19 09:54 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-09-19 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska