BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 155/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 155/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 155/18

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na II sesji Rady Miasta w dniu 12 grudnia 2018 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-27 11:26 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2019-03-27 11:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska