BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 159/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4179, z 2022 r. poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert realizacji następujących zadań publicznych:

  1. w sferze turystyki i krajoznawstwa pn. „Wspieranie działań zwiększających zastosowanie narzędzi IT w ofercie turystycznej miasta”;
  2. w sferze rewitalizacji pn. „Włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (akcja „Zgłoś pomysł na Miasto”)”
  3. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Organizacja konkursu na opracowanie biznes planu pn. „Mój pomysł na biznes ze wsparciem szkoleniowo-doradczym”.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

  1. Jarosław Grygoruk,
  2. Monika Aleksiejuk,
  3. Barbara Dmitruk.

§ 2

  1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  2. Komisja do dnia 28 września 2022 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 3

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-09-21 11:08 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-09-21 11:08 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-21 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka