BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 154/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 154/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 154/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

Pani Katarzyny Adamczyk - nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Adam Jerzy Chudek – dyrektor szkoły – członek

4) Barbara Sieńczuk – ekspert (mgr filologii angielskiej, nauczyciel szkoły artystycznej) – członek

5) Bożena Maria Markiewicz – ekspert (mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe – specjalność informatyka, studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji w środowisku otwartym, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą; nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor) – członek.

 

§ 2

Zadaniem Komisji jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu zgodnie z § 12 ust. 2, § 13, § 14, § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) w związku z art.127 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-12-18 12:41 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-12-18 12:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk