BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 153/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 153/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 153/2018

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018 poz.395 t. j. z dnia 30 stycznia 2018r. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić częściową inwentaryzację według stanu na dzień 31.12.2018 roku składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1) Grygoruk Jarosław – przewodniczący

2) Dmitruk Barbara – członek

3) Żero Bożena – członek

w terminie od dnia 21.12.2018 r. do dnia 15.01.2019 r.

§ 2

1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:

1. gotówki w kasie;

2. druków ścisłego zarachowania;

3. paliwa w pojazdach i urządzeniach;

4. użyczonych składników aktywów.

 

2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:

 1. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

 2. kredytów, pożyczek, papierów wartościowych (obligacji);

 3. należności i zobowiązań.

3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

1. gruntów - ilościowo;

2. inwestycji rozpoczętych;

3. innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

§ 3.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespoły spisowe w następującym

składzie:

1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1

 • Żero Bożena - przewodniczący;

 • Dmitruk Barbara - członek;

 • Walesiuk Jarosław - członek;

2) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3

 • Golonko Danuta - przewodnicząca;

 • Zabrocka Agnieszka - członek;

 • Hajduk Andrzej - członek;

3) do weryfikacji gruntów wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1

 • Woszczenko Janusz - przewodniczący;

 • Kazimiruk Urszula - członek.

§ 4.

1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.

2. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta.

 1. Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.

§ 6.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-01-14 11:09 Autor: Emilia Bugwin Data publikacji: 2019-01-14 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska