BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 151/2022

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce upoważniam niżej wymienione osoby:

 1. Panią Barbarę Sienkiewicz-Surel – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym także do wydawania decyzji w tych sprawach;

 2. Pana Pawła Kierdelewicza – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce;

 3. Pana Tomasza Siebiesiuka – Starszego Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce;

 4. Pana Rafała Gryca – Programistę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce;

 5. Panią Agnieszkę Bogdanowicz – Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce;

 6. Panią Renatę Gruszewską – Pomoc Administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce;

 7. Panią Katarzynę Kendyś- Specjalistę pracy socjalnej;

 8. Panią Janinę Jabłońską- Starszego pracownika socjalnego;

 9. Panią Ewę Ostaszewską- Specjalistę pracy socjalnej;

 10. Panią Sylwię Berk – Pracownika socjalnego;

 11. Panią Marzenę Patejuk – Specjalistę pracy socjalnej;

 12. Panią Magdalenę Wawrzyniak- Pracownika socjalnego;

 13. Panią Krystynę Kośko – Specjalistę pracy socjalnej;

 14. Pana Adama Wróbla- Specjalistę pracy socjalnej

do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w szczególności do przyjmowania i weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz sprawdzania zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jak również do przesyłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

§ 2

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielone jest na czas nieokreślony, a jego wygaśnięcie następuje wskutek ustania stosunku pracy osoby upoważnionej lub w przypadku cofnięcia niniejszego upoważnienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania

BURMISTRZA

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-09-05 13:59 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-09-05 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska