BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 151/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 151/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 151/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz.2077, z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693) oraz §11 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe - 84.897.240 zł tego:

    a) bieżące w wysokości 75.732.960zł,

    b)majątkowe w wysokości 9.164.280 zł

  2. wydatki budżetowe - 90.022.240zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 72.232.294zł

    b) majątkowe w wysokości 17.789.946zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-27 09:54 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-27 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska