BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 149/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 149/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 149/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do
Gminy Miejskiej Hajnówka w 2019 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz pkt 1, 2a, 3a, 4, 5, 8c, 8d, 10   i   11     załącznika   nr   1   do   Programu   współpracy,   stanowiącego   załącznik   do  Uchwały   Nr XLIV/308/18   Rady  Miasta   Hajnówka  z   dnia   30   października   2018   r.   w   sprawie  uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2019 r.:
1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka,
2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,
3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2019,
4. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,
5. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z  terenu miasta Hajnówka,
6. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej,
7. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,
8. Zapobieganie   bezdomności   zwierząt   poprzez   prowadzenie   schroniska   dla   zwierząt
bezdomnych z terenu miasta Hajnówka,
9. Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka.


§ 2.
Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Burmistrz
                                                                                    Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-11-29 12:03 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-11-29 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk