BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 147/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 147/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 7 pkt 1 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, poz. 1669), oraz art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 917, poz.1000, poz. 1076, poz. 1629), zarządzam co następuje:
§ 1
Odwołuję Pana Andrzeja Skiepko ze stanowiska zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka z dniem 19 listopada 2018 r.
§ 2
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron - bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 3
Z dniem 19 listopada 2018 r. cofam wszystkie udzielone Panu Andrzejowi Skiepko upoważnienia i pełnomocnictwa.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
                                                                                                 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-11-22 08:40 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2018-11-22 08:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska