BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 145/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 sierpnia 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 145/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 sierpnia 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, udział 1/2 w nieruchomości gruntowej o obszarze 0,1914 ha zabudowanej budynkiem usługowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 782,5 m2, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce przy ulicy Górnej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 141/56 i 141/57, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00019245/4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-08-29 12:29 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-08-29 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska