BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 143/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 143/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 143/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2022 r.:
1) w sferze turystyki i krajoznawstwa pn. „Wspieranie działań zwiększających zastosowanie narzędzi IT w ofercie turystycznej miasta”;
2) w sferze rewitalizacji pn. „Włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (akcja „Zgłoś pomysł na Miasto”)”;
3) w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Organizacja konkursu na opracowanie biznes planu pn. „Mój pomysł na biznes ze wsparciem szkoleniowo-doradczym”.

§ 2

Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-08-23 13:38 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-08-23 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-23 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka