BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 141/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach

z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Barbarę Sienkiewicz-Surel- Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

§ 2.

1. Niniejsze upoważnienie udziela się na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do dnia ustania pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora MOPS w Hajnówce.

2. Niniejsze upoważnienie może być odwołane w każdej chwili.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-26 13:49 Autor: Wiesław Kojło Data publikacji: 2019-03-26 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska