BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4179, z 2022 r. poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Popularyzacja wiedzy z zakresu tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez odkrywanie historii życia i twórczości znanych kobiet związanych z miastem (organizacja wydarzeń pod hasłem „Hajnówka jest kobietą”)”.
  2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) Jarosław Grygoruk,
2) Anna Nikitiuk,
3) Barbara Dmitruk.

§ 2

  1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  2. Komisja do dnia 29 sierpnia 2022 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 3

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-08-22 08:00 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-08-22 08:00 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-22 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka