BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 140/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2018

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 07-11-2018 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

 

Na podstawie z art. 20 ust. 3 i art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), art. 12 ust.2 i art.2 pkt 10 oraz art.8 b i art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)., art. 10 ust.2 i art. 2 pkt 11ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.), art.178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) art. 9 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), art. 10 ust 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późń. zm.), art. 54 ust 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1510 z późn.zm), art. 10 ust 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) zarządzam co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Barbarę Sienkiewicz-Surel - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do: 

1. Prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

2. Prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie jego porodu.

3. Prowadzenie postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

5. Prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom i innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

7. Prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego.

8. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

9. Realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy w sprawach wydania Karty Dużej Rodziny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2.

1. Niniejsze upoważnienie udziela się na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora MOPS w Hajnówce.

2. Niniejsze upoważnienie może być odwołane w każdej chwili.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-26 13:11 Autor: Wiesław Kojło Data publikacji: 2019-03-26 13:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska