BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 137/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Pana Mariusza Iwaniuka – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć.

§ 2.

Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą jego cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Hajnówka

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

BURMISTRZ
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-08-18 09:43 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-08-18 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-18 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka