BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4179, z 2022 r. poz. 1695), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS”;
  2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2022-08-04 14:07 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-08-04 14:07 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-04 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka