BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 stycznia 2024 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok” z organizacjami pozarządowymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 uchwały nr XL/253/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 276, poz. 3437), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok", zwanego dalej Programem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Hajnówka, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 29.01.2024 r. do dnia 07.02.2024 r. do godziny 15:30.

§ 3

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków” do projektu Programu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacja o rozpoczęciu konsultacji opublikowana zostanie przed terminem ich rozpoczęcia na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 5

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok” zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny do wglądu w pokoju 203 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

§ 6

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektryczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.

§ 9

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-01-19 11:25 Autor: Ewa Gromotowicz-Kopeć Data publikacji: 2024-01-19 11:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska