BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego należącego do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w sferze ekologii i ochrony środowiska pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

§ 2 Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-29 11:58 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-12-29 11:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk