BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 126/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 126/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 126/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w sferze ekologii i ochrony środowiska - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Unieważnia się otwarty konkursu ogłoszony Zarządzeniem Nr 108/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w sferze ekologii i ochrony środowiska – zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

  2. Przyczyna unieważnienia konkursu – żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych konkursu.

  3. Wykaz złożonych ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Unieważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka,

  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,

  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2020-12-29 11:51 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-12-29 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk