BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 119/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 lipca 2022 roku

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Metamorphosis realizacji zadania publicznego pn.: "DZIEŃ ULICY WIEROBIEJA"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "DZIEŃ ULICY WIEROBIEJA" postanawia się zlecić jego realizację Stowarzyszeniu Metamorphosis, z siedzibą w Hajnówce, ul. Lipowa 89/17, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323220

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-07-14 12:17 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-07-14 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska