BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 118/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 grudnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 118/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 grudnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 118/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok


Na  podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869,  poz. 1649  oraz  z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374,  poz. 568,  poz. 695,  poz. 1175)  oraz  oraz  art. 15zo pkt 1 w zw. art. 15zn  pkt 1 ustawy  z dnia  2 marca  2020 r.  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1842, poz. 2112  i poz. 2123)  oraz  §11  Uchwały  Nr XIII/103/19    Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30 grudnia  2019 roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta Hajnówka na rok 2020, zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetowe – 101.692.291 zł, tego:
a) bieżące w wysokości 91.347.272 zł,
b) majątkowe w wysokości 10.345.019 zł,
2. wydatki budżetowe – 105.756.118 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 89.361.586 zł,
b) majątkowe w wysokości 16.384.532 zł.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   


Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-17 13:20 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-12-17 13:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk