BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 114/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 114/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 114/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2018 rok

 

Na podstawie § 3 ust.4 uchwały Nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem nr 103/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok, w sposób następujący:

 1. w załączniku nr 1 do projektu uchwały – dochody budżetu miasta na 2018 rok- wprowadza się następujące zmiany:

  a) w rozdz.90002§6290 zmniejsza się kwotę 858.000zł , wprowadza się w rozdz.90002§6299 – kwotę 551.468zł ,

  b) w rozdz.90005§6290 jest kwota 76.500zł, a powinno być w rozdz.90005§0970 kwota 76.500zł.

 2. w załączniku nr 2 do projektu uchwały – wydatki budżetu miasta na 2018 rok – wprowadza się następujące zmiany:

  a) zmniejsza się w rozdz.60016 §6050 kwotę 550.000zł,

  b) zwiększa się rozdz.80101§6050 o kwotę 500.000zł (roboty dodatkowe nie uwzględnione przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – odwodnienie budynku, drenaż, naprawa pokrycia dachowego, przebudowa węzła cieplnego, są to wydatki nie wchodzące w zakres robót projektu),

  c) zwiększa się rozdz.80104§6050 o kwotę 50.000zł (opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola nr 3),

  d) rozdz.90002§6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 858.000zł, wprowadza się rozdz.90002§6059 – 551.468zł,

  e) rozdz.90095§2360 zwiększa się o kwotę 10.000zł, zmniejsza się w rodz.90095§4010 o kwotę 10.000zł.

 3. w załączniku nr 3 do projektu uchwały – zadania inwestycyjne na 2018 rok- :

  a) w rozdz.60016 w poz.4-wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej Jodłowej i Bartników,

  b) w rozdz.60016 w poz.10- Przebudowa ul Reja – 1.175.000zł .

  c) w rozdz.80101 w poz. 17a – modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE- przebudowa kotłowni wraz z węzłem cieplnym, częściowa wymiana pokrycia dachowego, drenaż wokół budynku szkoły zwiększa się o kwotę 500.000zł ,

  d) w rozdz.80104 w poz.20- opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3 – o kwotę 50.000zł ,

  e) w rozdz.90002 w poz.21 – Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka- łączne nakłady – 3.607.372zł , w tym 2018 roku – 551.468zł, jako wkład własny.

Po wprowadzonych autopoprawkach budżet wynosi:

Dochody budżetu w wysokości 78.161.189 zł, z tego:

 • bieżące – 70.720.359zł,

 • majątkowe 7.440.830zł

Wydatki budżetu w wysokości 82.188.829 zł, z tego:

 • bieżące 67.624.513zł

 • majątkowe 14.564.316zł

Deficyt budżetu w wysokości 4.027.640zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-01-04 12:48 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-01-04 12:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska