BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 113 /2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta Hajnówka, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).oraz Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w związku z § 6 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do służbowego wykorzystania „Procedurę ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta Hajnówka, w tym osób z niepełnosprawnościami”, w budynku przy ulicy Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2021-12-07 13:24 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2021-12-07 13:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-07 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk