BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta Hajnówka dokument o nazwie Polityka Bezpieczeństwa Informacji, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Każdy pracownik, zgodnie z wykazem, jest obowiązany zapoznać się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4. Dotychczasowe pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zastępuje się upoważnieniami pisemnymi wydanymi zgodnie ze wzorem określonym w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Hajnówka. W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy uwzględnić daty nadania nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§6. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

 

 


Data wytworzenia: 2020-12-18 12:40 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2020-12-18 12:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk