BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4179, z 2022 r. poz. 1695), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:
1) W sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – zadanie pn. Zorganizowanie dnia gwary lokalnej;
2) W sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. „Śniadania biznesowe” w celu konsultacji i zaplanowania kompleksowych działań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i osiąganiu sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców.

2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawierają wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Otwarty konkurs ofert w sferze rewitalizacji na realizację zadania pn. Włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (akcja „Zgłoś pomysł na Miasto”) zostaje unieważniony ze względu na to, że żadna oferta nie spełniła wymogów formalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-06-28 09:53 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-06-28 09:53 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-28 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka