BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 112/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 112/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 112/15

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli

 

Na podstawie § 3 załącznika do uchwały Nr VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r., poz.2213) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam na terenie miasta Hajnówka wybory do rad osiedli.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę 31 stycznia 2016 r.

§ 3. Dni w których, upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ MIASTA

JERZY SIRAK

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 112/15

Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2015 roku

Kalendarz wyborczy dla wyborów do rad osiedli w dniu 31 stycznia 2016 r.

 

Data wykonania czynności wyborczych¹

Treść czynności wyborczych

do dnia 12 grudzień 2015 r.

powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej.

do dnia 22 grudnia 2015 r. r.

ogłoszenie przez Miejską Komisję Wyborczą liczby wybieranych członków rady osiedla osobno dla każdej rady.

do dnia 01 stycznia 2016 r.

 

 

do dnia 01 stycznia 2016 r. do godz. 18.00

powołanie na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka przez Miejską Komisję Wyborczą Osiedlowych Komisji Wyborczych.

 

zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na członków rad osiedli w celu rejestracji.

do dnia 11 stycznia 2016 roku

podanie przez Miejską Komisję Wyborczą list kandydatów na członków rad osiedli.

w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej.

w dniu 31 stycznia 2016 r. godz. 8.00-16.00

głosowanie.

 

¹Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego w związku z § 40 załącznika do uchwały Nr VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli , jeśli koniec terminów wykonania czynności określonej przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego w związku z § 40 załącznika do uchwały Nr VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli , jeśli Kodeks wyborczy i uchwała Nr VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2015-11-23 14:55 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-11-23 14:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska