BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 110/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 1 grudnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2017r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz pkt 1, 2a, 3a, 4, 5, 8c i 10 załącznika nr 1 do Programu współpracy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2018 r.:

  1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka,

  2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

  3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018,

  4. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,

  5. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,

  6. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej,

  7. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,

  8. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

§ 2.

Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-12-01 13:35 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2017-12-01 13:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska