BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kulturalnemu Tybel realizacji zadania publicznego pn.: ,,Nosorożec w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna 1”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. ,,Nosorożec w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna 1” postanawia się zlecić jego realizację Stowarzyszeniu Kulturalnemu Tybel.

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej

w kwocie 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).

§ 3. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-06-14 11:30 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-06-14 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska