BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE nr 108/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE nr 108/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE nr 108/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 1. Dla Pani Marioli Barbary Krawczyńskiej - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce, w następującym składzie:

  1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

  2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

  3) Iwona Raszkiewicz – dyrektor przedszkola – członek

  4) Maria Elżbieta Bańkowska – ekspert (mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola) – członek

  5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek
  6) Alina Pytel – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – członek.

§ 2

Zadaniem Komisji jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu zgodnie z § 12 ust. 2, § 13, § 14, § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2017-12-05 10:23 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2017-12-05 10:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska