BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Hajnówce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/275/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 2369) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizacja budżetu obywatelskiego na 2023 rok przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. zgłaszanie projektów – od 20 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

  2. weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – do 26 sierpnia 2022 r.

  3. głosowanie mieszkańców na projekty – od 12 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

  4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 7 października 2022 r.

§ 2. Ustala się punkt głosowania mieszkańców na projekty w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-06-14 09:45 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-06-14 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska