BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE NR 106/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4179, z 2022 r. poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych:

  1. w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – zadanie pn. „Zorganizowanie dnia gwary lokalnej;

  2. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. „Śniadania biznesowe” w celu konsultacji i zaplanowania kompleksowych działań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i osiąganiu sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców.

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

  1. Jarosław Grygoruk,

  2. Magdalena Chirko,

  3. Anna Pacewicz,

  4. Barbara Dmitruk

§ 2

 1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 2. Komisja do dnia 24 czerwca 2022 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-06-14 09:26 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-06-14 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska