BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 103/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok

 

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537 ) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1 Ustalam:

  1. projekt budżetu miasta na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

  3. materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-11-16 08:30 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-11-16 08:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska