BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 102/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ), art 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144,. poz. 853) oraz art. 17 ust. l pkt 15, art. 36 pkt 2, lit. f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

2. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce wykonuje prawo do pochowania zmarłego, jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty.

4. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.

§ 2

1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zleca firmom zawodowo zajmujących się pochówkiem.

2. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.


§ 3

1.Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii

2. Czynności o których mowa w ust. l obejmują w szczególności:
1) przechowywanie zwłok,
2) przygotowanie zmarłego do pochówku,
3) zakup niezbędnego ubrania,
4) zakup trumny, symbolu religijnego, tabliczki,
5) obsługę pochówku,
6) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
7) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

3. Pochówku dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

4. Sprawianie pochówku na innym cmentarzu, niż te o których mowa w ust. 3 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie Gminny Miejskiej Hajnówka.

§ 4

Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz dowodu wpłaty/pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 13:29 Autor: Barbara Wasiluk Data publikacji: 2014-03-20 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska