BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 101/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/12

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz §5 ust.2 pkt 13 i §13 załącznika do Zarządzenia Nr 52/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka, zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam Jarosława Kicela – Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Hajnówka do wydawania w moim imieniu:

  1. Wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

  2. Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 71/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia upoważnienia pracowników do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-23 10:50 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2016-03-23 10:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska