BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 101/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 lipca 2023 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2024 rok, określenia regulaminu jego prac i określenia wzoru karty weryfikacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 i 3, §11 ust. 1 oraz §15 ust. 2 uchwały Nr XLIII/347/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1919) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2024 rok, w skład, którego wchodzą:

  1. Jarosław Grygoruk – przewodniczący Zespołu;
  2. Barbara Dmitruk – członek;
  3. Ewa Gromotowicz-Kopeć – członek;
  4. Jan Dunda – członek;
  5. Agnieszka Jolanta Masalska – członek.

§2. Określam Regulamin prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Określam wzór karty weryfikacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jerzy Sirak

Burmistrz

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-07-21 08:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2023-07-21 08:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska