BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 101/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka w użytkowaniu wieczystym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2676/8 o powierzchni 1,6439 ha, położonej w Hajnówce przy ul. Warszawskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr BI2P/00016732/4, za kwotę 221.926,50 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 50/100).

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-10-30 14:36 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2017-10-30 14:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska