BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 listopada 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 listopada 2021r.

Zarządzenie Nr 100/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 2 listopada 2021r.

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.E.L. Z 2016r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018r. Nr 127, str. 2)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Administrator powołuje na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Pana Michała Rusak, zwanego dalej Inspektorem.

§ 2. Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie, a w szczególności za:

 1. Informowanie Administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie.

 2. Monitorowanie przestrzegania wymienionego wyżej Rozporządzenia, innych przepisów Unii i państw członkowskich o ochronie danych oraz Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji przetwarzania danych osobowych, w tym podział obowiązków.

 3. Prowadzenie działań zwiększających świadomość, szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych, oraz powiązane z tym audyty.

 4. Prowadzenie kontroli doraźnych w przedmiocie stanu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez pracowników przetwarzających dane osobowe.

 5. Udzielanie Administratorowi zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 wyżej przytoczonego rozporządzenia.

 6. Współpracę z organem nadzorczym.

 7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36.

 8. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO i innych przepisów.

 9. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Administratora.

 10. Udostępnianie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych do wglądu zainteresowanemu, w siedzibie Administratora.

 11. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 12. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych.

 13. W przypadku wykrycia podczas weryfikacji nieprawidłowości, IOD:

  a) zawiadamia ADO o nieopracowaniu lub braku dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia do wymaganego stanu, w tym przedstawienia wdrożonych dokumentów usuwających stan niezgodności,

b) zawiadamia ADO o nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przedstawia do wdrożenia dokumenty aktualizujące,

c) instruuje osoby nieprzestrzegające zasad określonych w dokumentacji przetwarzania danych osobowych o prawidłowym sposobie ich realizacji lub zawiadamia ADO, wskazując osoby odpowiedzialne za za naruszenie tych zasad oraz jego zakres.

 1. Sprawowanie nadzoru nad procesem wydawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-11-04 08:17 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2021-11-04 08:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska