BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 100/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/17

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XXXII sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2017 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-25 09:38 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2018-05-25 09:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska