BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 100/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce

Na podstawie § 9 Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/195/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce, zarządzam co następuje:

§ 1.

Nadaję regulamin organizacyjny Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Hajnówce w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-20 13:02 Autor: Ryszard Sawicki Data publikacji: 2014-03-20 13:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska