BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2024 – 2039”

ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2024 – 2039”

Hajnówka, dnia 24.01.2024

GKM.602.1.2024

 

Zamawiający:

Burmistrz Miasta Hajnówka
ul. Zina 1

17-200 Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2024 – 2039”.

 2. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w pełnym zakresie procesu, niezbędnego do uchwalenia przez Radę Miasta Hajnówk „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2024 – 2039” zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1385 ze zm.), który obejmuje w szczególności:

  1. pozyskanie informacji z Zakładów Energetycznych,

  2. pozyskanie informacji z gmin sąsiednich;

  3. pozyskanie informacji od przedsiębiorców z terenu gminy;

  4. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 2 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze na płycie CD (plik tekstowy oraz pdf);

  5. przeprowadzenie uzgodnień - potwierdzonych pisemnie w zakresie możliwości współpracy z innymi gminami wynikającymi z projektu założeń;

  6. przygotowanie wzoru pisma z informacją o wyłożeniu dokumentu do wglądu publicznego, do zamieszczenia na stronie internetowej gminy - wersja elektroniczna;

  7. sporządzenie wykazu oraz dokonanie analizy wnoszonych do opracowania wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu aktualizacji założeń do publicznego wglądu i dokonanie ewentualnych poprawek;

  8. pozyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla przedmiotowego dokumentu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie upoważnienia przekazanego przez Zamawiającego (wzór upoważnienia przygotowany przez Wykonawcę) - uzasadnienie od odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnego z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1049 ze zm.);

  9. w przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenie prognozy oddziaływania dokumentu na środowisko wraz z gotowością do uzupełnienia dokumentu po określeniu stopnia szczegółowości prognozy z organami opiniującymi;

  10. w przypadku, o którym mowa powyżej - przygotowanie podsumowania w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy;

  11. opracowanie i przekazanie wzoru wniosku do Samorządu Województwa Podlaskiego o uzyskanie opinii w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa;

  12. przygotowanie treści uchwały Rady Miasta wraz z jej uzasadnieniem;

  13. prezentacji projektu opracowania i pisemnym podsumowaniem na sesji Rady Miasta oraz na poprzedzających ją posiedzeniach Komisji Rady Miasta dotyczących uchwalenia projektu;

  14. uzgadniania każdorazowo z pracownikami Urzędu Miasta Hajnówka dokumentacji przekazywanych do innych organów;

  15. w ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów,

  16. wszystkie dokumenty, które będą udostępniane w wersjach elektronicznych muszą być wykonane w wersji dostępnej cyfrowo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. termin wykonania: od podpisania umowy do 30.06.2024 r.

  2. 12 miesięcy rękojmi na przedmiot umowy; bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

  3. warunki płatności: przelewem - 30 dni od otrzymania faktury.

  4. inne: brak

 4. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: kontakt: 85-682-20-14 - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta w Hajnówce.

 5. Kryteria oceny ofert: a) najniższa cena

 6. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów):

  1. posiadanie odpowiedniej wiedzy.

 7. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy) - w załączeniu do zapytania

 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane) – brak.

 9. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 10. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

 11. Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2024 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219. lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).

Burmistrz Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-01-25 12:13 Autor: Katarzyna Iwacik Data publikacji: 2024-01-25 12:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska