BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy malowania elewacji budynku i dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy malowania elewacji budynku i dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy malowania elewacji budynku i dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka
ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka
NIP:543-17-24-886, REGON:050255273

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest malowanie elewacji budynku przedszkola oraz dwóch sal dydaktycznych.
1. Zakres robót obejmuje w szczególności:
 malowanie elewacji  farbą dwukrotnie wraz z zagruntowaniem 700 m² ,
 malowanie dwóch sal dydaktycznych farbą dwukrotnie 98 m ²,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i ubrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, rynien i rur spustowych, trawników i terenu wokół budynku,
mycie elewacji karcherem i zabezpieczenie preparatem grzybobójczym i glonobójczym,
2. Prace wykonane powinny być w miesiącu lipcu 2021r.
3. Farby do malowania elewacji i sal dydaktycznych zostały zakupione przez przedszkole.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: lipiec 2021r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przedsz2@wp.pl i hajnowka@hajnowka.pl, faksem na nr : 85 682 21 48, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście  na adres: Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka do dnia 26.02.2021r. wraz z załączoną  kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie  nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.03.2021r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka oraz na stronie internetowej www.przedszkole2.fc.pl i hajnowka@hajnowka.pl
3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. Wtoku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkole2.fc.pl i hajnowka@hajnowka.pl

VI. OCENA OFERT

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.przedszkole2.fc.pl i hajnowka@hajnowka.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Iwona Raszkiewicz pod numerem telefonu 85 682 21 48 oraz  e-mail: przedsz2@wp.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego
2. Klauzula informacyjna

mgr  Iwona Raszkiewicz

dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

 

 


Data wytworzenia: 2021-02-03 09:41 Autor: Iwona Raszkiewicz Data publikacji: 2021-02-03 09:41 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska