BIP UM Hajnówka

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy można dokonać:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W przypadku wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego lub stałego, jeżeli takie posiada.

Zgłoszenia zameldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- KPA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonego do protokołu, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Miejsce złożenia dokumentów
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 
Kogo dotyczy Kto i w jakich terminach jest zobowiązany do dokonania zameldowania

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca niebędący obywatelem ww. państw przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 30 dni.
 
Czas realizacji Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Wymagane dokumenty
 • • Wypełniony i podpisany formularz zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu, dane pełnomocnika a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
 • Pobyt stały:
 • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:
  - kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.
 • Pobyt czasowy:
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa UE lub EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:
  - wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60)
 • lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.
 • Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przez www.obywatel.gov.pl, formularz musi osoba podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
  W stosunku do cudzoziemców nie będących obywatelami państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny takiego obywatela, pozostaje konieczność wykonania obowiązku meldunkowego tradycyjnie w organie gminy.
 • Osoba dokonująca zameldowania na stronie www.obywatel.gov.pl, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku osób pobierających zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy
Opłaty Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

 
Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, nr: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 w następujących sytuacjach:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwa",
- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem "zaświadczenie".
Opłat można dokonać na miejscu bez prowizji:
- w kasie urzędu kartą płatniczą bądź gotówką.

Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2094 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miasta Hajnówka

Referat Społeczno-Administracyjny
Adres
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
Telefon 85-682-21-97
 
Fax 85-674-37-46
 
Miejsce przyjmowania dokumentów
pokój: 219 (sekretariat)
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 07:30  -  15:30
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO - plik z sekcji Formularze i dokumenty do pobrania
Formularze elektroniczne

Formularze i dokumenty do pobrania

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Data wytworzenia: 2020-07-28 14:19 Autor: Elżbieta Prokopiuk Data publikacji: 2020-07-28 14:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska