BIP UM Hajnówka

Wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu

Wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu

Wykaz prowadzi:

Kancelaria Tajna Urzędu Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

pokój numer 205

telefon: 85-682-29-05

pełnomocnik ochrony informacji niejawnych Bazyl Wawreszuk i referent Michał Rusak


Udostępnianie:

1. Gminny wykaz osób podlegających obowiązkowi wojskowemu prowadzi się w formie:

 1. rejestru,

 2. listy osób obowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

 3. wykazu osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

2. W wykazie osób podlegających obowiązkowi wojskowemu gromadzone są następujące dane:

 1. nazwisko i imiona,

 2. nazwisko rodowe,

 3. imię ojca,

 4. data i miejsce urodzenia,

 5. numer PESEL,

 6. adres oraz data zameldowania na pobyt stały i czasowy,

 7. seria i numer aktualnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

 8. stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje,

 9. kategoria zdrowia.

Z uwagi na fakt, że wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu stanowią zbiór danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dane zawarte w w/w zbiorze podlegają ochronie stosownie do przepisów tej ustawy.

 


Podstawa prawna:

Na podstawie art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 7 i 8 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone są wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu w systemie informatycznym oraz rejestrów i list.

 


Data wytworzenia: 2021-08-18 13:51 Autor: Michał Rusak Data publikacji: 2021-08-18 13:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska