BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: obszar u zbiegu ulic Zajęczej i Różanej w Hajnówce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: obszar u zbiegu ulic Zajęczej i Różanej w Hajnówce

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hajnówce, zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 ze zm. ) wykonując Uchwałę Zgromadzenia Wspólników nr 5/2019 z dnia 13.11.2019 roku, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od 10.12.2019 r. do 02.01.2020 r.

Położenie nieruchomości

Obr. 1 m. Hajnówka u zbiegu ulic Zajęczej i Różanej pow. hajnowski woj. Podlaskie

Numer działki

2925/51

Powierzchnia nieruchomości

844 m2

Nr księgi wieczystej

BI2P/00012506/3

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie obszarów pod zabudowę mieszkaniową, usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Na nieruchomości zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu dla znajdujących się na niej urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Przeznaczenie, termin i sposób zagospodarowania

Pod zabudowę mieszkaniową, usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza sprzedaży

45 900,00 zł

Sposób zapłaty

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą porozumieć się, co do innego sposobu zapłaty ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu i kończy się z dniem 22.01.2020 r.

 


Data wytworzenia: 2019-12-09 13:40 Autor: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce Data publikacji: 2019-12-09 13:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska